Privacyverklaring

Wij, Global textware bv, hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken.

 

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden om een offerte uit te brengen voor de door u gevraagde vertaaldiensten. Ook voor de uitvoering van de gevraagde diensten kunt u uw persoonsgegevens en die van derden aan ons verstrekken.

 

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • Het uitvoeren van diensten
  • Het verzenden van mailings
  • Het doen van marktonderzoek
  • Het informeren over nieuwe diensten
  • Het uitnodigen voor bijeenkomsten.

 

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken.  Uw toestemming intrekken kan door verzending van een mail met als onderwerp “Intrekking toestemming” naar het mailadres info@globaltextware.nl.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

 

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know te hanteren bij de uitvoering van een dienst en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

 

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

 

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd conform de wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het mailadres info@globaltextware.nl kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens
  • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
  • recht op dataportabiliteit.

 

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij dit motiveren.

 

Afhankelijk van de tijd en inspanning die uw verzoek ons kost, kunnen we van u een kleine bijdrage vragen ter dekking van de administratieve kosten.

 

Verlies van uw persoonsgegevens

Global textware bv heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren raken en er ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

 

Cookies

Google Analytics wordt toegepast op deze website. Er vindt echter geen tracking op individueel niveau plaats.

 

Contact

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via: info@globaltextware.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u zich, bij ontevredenheid over de afhandeling van uw verzoek(en), wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Global textware bv. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Europese privacywetgeving. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.  

 Global textware bv - Fongersstede - Hereweg 85b - 9725 AC Groningen - Nederland - T +31 50 584 40 10 - F +31 50 584 40 39 - info@globaltextware.nl
© 2018 GLOBAL TEXTWARE - SITEMAP - ALGEMENE VOORWAARDEN - PRIVACY - DISCLAIMER